குத்துச்சண்டை விளையாட்டு (கருமபீடம் பஞ்ச்)

விளையாட எளிதானது, வீசும் டாட்ஜ் ஒரு, SZ, மற்றும் எக்ஸ் தாக்க மற்றும் விசைகளை உபயோகிக்க.

அனைத்து விளையாட்டு
குத்துச்சண்டை-விளையாட்டு-கருமபீடம்-பஞ்ச்
வாக்கு 12
இந்த 7
பாதகம் 5
குறிப்பு 0.5833333333333334
9