ఆంగ్ల బాక్సింగ్ సమితి

మీరు, ఛాంపియన్షిప్ బాక్సింగ్ పాల్గొనేందుకు మీ ప్రత్యర్థులు ముఖం మరియు చాప వాటిని ఉంచండి. ఒక కీలను ఉపయోగించండి, S, D కిక్, మరియు బాణం కీలను తరలించడానికి.

అన్ని ఆట
ఆంగ్ల-బాక్సింగ్-సమితి
ఓటింగ్ 59
కోసం 45
కాన్స్ 14
గమనించండి 0.7627118644067796
9