ఒబామా VS మెక్కెయిన్

ఒబామా మరియు మెక్కెయిన్ రింగ్ వారి తేడాలు పరిష్కరించడానికి నిర్ణయించుకుంది. మీ ప్రత్యర్థి ఎంచుకుని కీలు W ఉపయోగిస్తుంది, ఎ, ఎస్, డి మరియు అంతరిక్ష బార్ నొక్కిన మరియు మీరు రక్షించడానికి.

అన్ని ఆట
ఒబామా-vs-మెక్కెయిన్
ఓటింగ్ 33
కోసం 25
కాన్స్ 8
గమనించండి 0.7575757575757576
9