వీధి పిల్లలను బాక్సింగ్ గేమ్

Raye బాక్సింగ్ మీ పొరుగు ప్రాంతంలో నేర అన్ని నియమాలను అనుసరించని వారు. తరలించడానికి బాణం కీలను ఉపయోగించండి, మరియు కీలు A, S మరియు D కిక్ కు.

అన్ని ఆట
వీధి-పిల్లలను-బాక్సింగ్-గేమ్
ఓటింగ్ 22
కోసం 13
కాన్స్ 9
గమనించండి 0.5909090909090909
9