Obama vs McCain

Obama và McCain đã quyết định giải quyết khác biệt của họ trong vòng. Chọn đối thủ của bạn và sau đó sử dụng các phím W, A, S, D và nhấn thanh không gian và để bảo vệ bạn.

Tất cả trò chơi
Obama-vs-mccain
Biểu quyết 33
Đối với 25
Nhược điểm 8
Lưu ý 0.7575757575757576
9